زاویه پوشش امواج

به محدوده ای که در آن آنتن توانایی ارسال امواج را دارد زاویه پوشش گفته میشود. و بر
حسب درجه محاسبه میگردد.
زاویه پوشش امواج