جهت انتشار امواج

جهت انتشار امواج میتواند به صورتی افقی ، عمودی و یا ترکیب هر دو به صورت همزمان باشد،
که برای این روش ارسال به دو خروجی مجزا نیاز است.
جهت انتشار امواج