ولتاژ DC قابل اتصال

به بازه ولتاژی که دستگاه در آن رنج میتواند به درستی عملکرد خود را انجام دهد
گفته میشود.
ولتاژ DC قابل اتصال