منبع تغذیه

منبع تغذیه یا پاور ساپلای دستگاهی است که توان الکتریکی
مورد نیاز را برای مصرف‌کننده الکتریکی یا بار الکتریکی تأمین
می‌کند
.

 
منبع تغذیه