تعداد پورت +SFP

ماژول های SFP+ نوع ارتقاء یافته ماژول های SFP است. ماژول های اس اف پی معمولی تنها تا 4.25 Gbps را پشتیبانی می کند. امـا بـا اسـتفاده از مـاژول SFP+ مـی تـوان سـرعـت 16Gbps را نـیـز تـجـربـه کـرد.
تعداد پورت +SFP