مجوز سیستم عامل روتر

عبارت لایسنس که همان License در انگلیسی است، به جوازی اطلاق می شود که با پرداخت
هزینۀ آن و خریداری کردن آن، می توان از یک سرویس و امکانات آن استفاده کرد.
مجوز سیستم عامل روتر