تعداد رشته در هر هسته پردازنده

Thread تعداد پردازش‌های مستقلی است که هر چیپ در هر لحظه می‌تواند انجام دهد.
از نظر تئوری در واقع همان تعداد هسته است اما پردازنده‌هایی که قابلیت Multithreading
دارند می‌توانند هر هسته را به دو Thread تقسیم کنند.
تعداد رشته در هر هسته پردازنده