تعداد هسته پردازنده

Core یا هسته سی پی یو، پردازنده‌ای کوچکتر در داخل پردازنده اصلی است.
در واقع به تنهایی یک پردازنده کامل است. بنابراین اگر شما یک پردازنده Dual Core
داشته باشید، پردازنده شما از دو ریزپردازنده تشکیل شده است. این قابلیت به شما
امکان اجرای چند عملیات را به صورت هم‌زمان می‌دهد.
تعداد هسته پردازنده